Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie

Get Adobe Flash player

regulamin

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej.


1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone, stałe miejsca pracy.

2. Komputer można włączyć lub wyłączyć jedynie za zgodą nauczyciela.

3. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

4. Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój i powagę, sumiennie wykonują pracę oraz utrzymują stanowisko komputerowe w należytym porządku.

5. Nie wolno dotykać ekranu monitora ani też przesuwać sprzętu.

6. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

7. Bez zgody nauczyciela nie wolno w komputerze instalować żadnego własnego oprogramowania ani kopiować programów znajdujących się w pracowni na własne nośniki.

8. W czasie zajęć można korzystać jedynie z nośników wskazanych przez nauczyciela.

9. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w plikach systemu operacyjnego.

10. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.

11. W przypadku nieobecności jednego z uczniów jego stanowisko może zająć inna osoba po uzgodnieniu z nauczycielem.